Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět smlouvy
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní podmínky smluv uzavíraných mezi obchodní společností :beyli s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 319238 (dále jen jako „:beyli“) a Vámi jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“), jejichž účelem je společné plánování, informování, organizace a podpora při provedení zubní korekce s neviditelnými rovnátky značky CA® Clear Aligner (dále jen „Rovnátka“) výrobce CA DIGITAL GmbH, Walderstr. 53, 40724 Hilden (dále jen "CA DIGITAL") a výroba těchto Rovnátek.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují jak práva a povinnosti smluvních stran pokrývající služby :beyli poskytované Zákazníkovi v úvodní části procesu léčby Rovnátky, jejíž cílem je zjistit vhodnost pacienta k léčbě Rovnátky (blíže čl. 2.2.), tak práva a povinnosti separátně uzavřené smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení a doručení Rovnátek v souladu s léčebným plánem schváleným partnerským ortodontistou a Zákazníkem (blíže čl. 2.3.).

1.3. Za účelem provedení vstupního vyšetření a stomatologické léčby pomocí Rovnátek uzavře Zákazník s vybraným partnerským ortodontistou nebo ortodontickým pracovištěm (dále jen„Partnerský ortodontista“; kde se hovoří o Partnerském ortodontistovi, rozumí se tím také dle povahy věci i Partnerské pracoviště a jeho ortodontisté) samostatnou smlouvu o péči o zdraví. Během následujícího procesu léčby trvajícího cca. 15 nebo 30 týdnů v závislosti na počáteční indikaci, kterou učinil Partnerský ortodontista na vstupním vyšetření, :beyli podporuje Zákazníka a funguje jako jeho kontaktní osoba. Kromě toho :beyli uhradí jménem a na účet Zákazníka všechny nezbytné zdravotní výkony Partnerského ortodontisty spojené s léčbou Rovnátky.

1.4. Uzavírá-li smlouvu s :beyli fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je taková fyzická osoba spotřebitelem a vztahují se na ni některá zvláštní ujednání zákona a těchto obchodních podmínek. Taková fyzická osoba je pak dále v těchto obchodních podmínkách označována také jako „spotřebitel“.

1.5. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i sdělení :beyli učiněné vůči Zákazníkovi před uzavřením smlouvy, zejména v průběhu uzavírání smlouvy.

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce dle zvolené jazykové mutace. Rozhodující jazykovou mutací pro vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy o dílo, je mutace česká. Veškeré vztahy a spory jsou a budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky v českém jazyce. Anglická mutace obchodních podmínek je právně neoficiálním překladem a je uvedena pro komfort a snazší orientaci zahraničních Zákazníků.

1.8. Znění obchodních podmínek může :beyli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Proces poskytování služeb
2.1. Ukázka léčby Rovnátky pomocí počítačové simulace (pouze ve studiu)
Ve studiu :beyli poskytuje :beyli Zákazníkům obecné informace o léčbě neviditelnými Rovnátky a o možných výsledcích této léčby. Na žádost Zákazníka může :beyli vyhotovit čelní snímek obličeje Zákazníka (resp. zejména chrupu Zákazníka) a počítačovou simulaci dle tohoto snímku zobrazující možnou výslednou polohu zubů po léčbě Rovnátky. Ani :beyli, ani Partnerský ortodontista nicméně nemohou zaručit konečný výsledek léčby Rovnátky, jelikož se jedná pouze o kvalifikovaný odhad a výsledek léčby záleží na mnoha faktorech, zejména na dodržování léčebného plánu Zákazníkem.

Na žádost Zákazníka provede :beyli ve studiu ukázkový sken chrupu Zákazníka a následně nechá vyrobit individualizovaný testovací vzorek, aby si Zákazník mohl vyzkoušet nenápadnost neviditelných Rovnátek a pohodlí při jejich nošení. Testovací vzorek nemá žádné léčebné účinky a není k léčbě určena. Léčbu a veškeré zdravotní služby a zdravotní zákroky vykonává výhradně Partnerský ortodontista na základě smlouvy o péči o zdraví uzavřené mezi ním a Zákazníkem, a který také posuzuje, zda je léčba neviditelnými Rovnátky pro Zákazníka vhodná.

Bez ohledu na to, zda Zákazník navštívil studio :beyli a zda podstoupil skenování a vyzkoušel zkušební dlahu, může Zákazník získat veškeré informace z internetových stránek :beyli a uzavřít smlouvu s :beyli přes internet prostřednictvím internetových stránek :beyli.

2.2. Vstupní vyšetření Partnerským ortodontistou
Před léčbou Rovnátky musí nejprve Partnerský ortodontista zvolený Zákazníkem v rámci vstupního vyšetření zhodnotit, zda je pro Zákazníka z lékařského hlediska léčba Rovnátky vhodná. Za tímto účelem provede Partnerský ortodontista mimo jiné intraorální sken chrupu nebo otisk zubů, a prověří zároveň existenci kazů, paradontózy a dalších zdravotních problémů, které je třeba odstranit před zahájením léčby Rovnátky. Je-li Zákazník zdravotně způsobilý podstoupit léčbu Rovnátky a Partnerský ortodontista s takovou formou léčby Zákazníka souhlasí, poskytne Partnerský ortodontista laboratoři potřebné informace (např. intraorální sken nebo otisk), aby mohl ve spolupráci s laboratoří výrobce CA DIGITAL připravit léčebný plán Zákazníka.

:beyli bezplatně zprostředkuje pro Zákazníka vstupní vyšetření u Partnerského ortodontisty a dohodne se Zákazníkem a jím zvoleným Partnerským ortodontistou termín vstupního vyšetření. Na prvním vstupním vyšetření Partnerský ortodontista vyšetří Zákazníka a prověří, zda je pro něj léčba Rovnátky vhodná. :beyli pro Zákazníka zdarma hradí náklady na vstupní vyšetření u Partnerského ortodontisty. Další zdravotní služby (např. odstranění kazu, další kontroly) musí být sjednány a finančně vyrovnány výhradně mezi Zákazníkem a Partnerským ortodontistou. Pokud je pro Zákazníka léčba Rovnátky vhodná, navrhne Partnerský ortodontista v součinností s partnerskou laboratoří :beyli, CA DIGITAL, léčebný plán pro Zákazníka.

2.3. Objednání Rovnátek a zahájení léčby Partnerským ortodontistou
Partnerský ortodontista v léčebném plánu na základě zjištění ze vstupního vyšetření uvede, jaká z níže uvedených klasifikací je vhodnější pro korekci zubů Zákazníka:

:beyli Lite 3: jednoduchá korekce zubů až o 2 mm (pohyb 3/3 zubů) po dobu přibližně 15 týdnů s 2 až 4 stomatologickými prohlídkami (orientační hodnoty); nebo:beyli Complex 5: středně náročná korekce zubů až do 5 mm (pohyb 5/5 zubů) po dobu přibližně 30 týdnů se 4 až 6 stomatologickými prohlídkami (orientační hodnoty).

Počet prohlídek a doba trvání léčby jsou pouze orientační hodnoty. Partnerský ortodontista na základě lékařských kritérií rozhodne, kolik prohlídek a jak dlouhá doba léčby jsou potřeba.

Pokud Zákazník následně on-line potvrdí placenou léčbu Rovnátky na základě Partnerským ortodontistou vyhotoveného a schváleného léčebného plánu, zároveň tímto pověřuje :beyli k výrobě a doručení Rovnátek v souladu s léčebným plánem na základě tímto potvrzením uzavřené smlouvy o dílo (dále i výše jen „smlouva o dílo“) jakož i Partnerského ortodontistu k poskytnutí zdravotních služeb souvisejících s léčbou Rovnátky. Objednávkou Rovnátek zároveň Zákazník potvrzuje léčebný plán včetně konečné ceny.

Pokud je pro úspěšnou léčbu nezbytný tzv. interdentální stripping, tedy redukce skloviny na aproximálních ploškách zubů v úrovni bodu kontaktu mírným broušením, vyslovuje s tímto Zákazník objednávkou Rovnátek a potvrzením léčebného plánu svůj souhlas.

Po úhradě celkové Odměny nebo první splátky Odměny dle zvolené metody úhrady zadá :beyli výrobní zakázku na Rovnátka laboratoři CA DIGITAL. Laboratoř CA DIGITAL je partnerem a subdodavatelem :beyli.

Partnerský ortodontista určí, zda budou Rovnátka zaslána do jeho ordinace nebo přímo Zákazníkovi. Pokud mají být doručeny do ordinace Partnerského ortodontisty, bude při převzetí Rovnátek Partnerský ortodontista v postavení zástupce Zákazníka, s čímž Zákazník vyslovuje souhlas a jím vybraného Partnerského ortodontistu potvrzením objednávky k převzetí Rovnátek zmocňuje. Dodáním Rovnátek Partnerskému ortodontistovi, případně přímo Zákazníkovi, je řádně splněna povinnost :beyli dodat Rovnátka Zákazníkovi a veškeré povinnosti :beyli dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Jakmile je dokončena výroba prvního setu Rovnátek (5 sad po 3 Rovnátkách (jedny měkké, jedny střední a jedny pevné), jejichž počet odpovídá týdennímu střídaní Rovnátek po dobu 15 týdnů, zašle je :beyli Partnerskému ortodontistovi a Partnerský ortodontista se Zákazníkem si mohou následně sjednat schůzku za účelem konzultace první aplikace Rovnátek a za účelem jejich kontroly. Partnerský ortodontista je plně odpovědný za celou léčbu Zákazníka. Pokud Partnerský ortodontista nepovažuje za nutné, aby proběhla výše uvedená konzultace, může uvést jinou doručovací adresu než svou ordinaci (např. adresu Zákazníka nebo adresu studia :beyli, kde si Zákazník bude moci Rovnátka vyzvednout).

Jednotlivé kroky v průběhu léčby (např. konzultace prvotního nasazení Rovnátek, případné kontroly v průběhu a na konci léčby atp.), jakož i léčba jako komplexní celek, jsou výlučnou lékařskou odpovědností a rozhodnutím Partnerského ortodontisty.

:beyli podporuje Partnerské ortodontisty poskytnutím svého softwaru a koordinací komunikace mezi Partnerským ortodontistou a laboratoří výrobce CA DIGITAL a jeho softwarovým rozhraním.

3. Povinnosti :beyli
3.1. :beyli zajišťuje organizaci vstupního vyšetření a zprostředkovává Zákazníkovi kontakt s jím vybraným Partnerským ortodontistou za účelem posouzení, zda je pro něj vhodná léčba pomocí Rovnátek. Pokud Partnerský ortodontista zhodnotí, že je léčba Rovnátky pro Pacienta vhodná, pak následně :beyli v součinnosti s laboratoří výrobce Rovnátek CA DIGITAL podporuje Partnerského ortodontistu při tvorbě léčebného plánu.

3.2. Pokud Zákazník schválí léčebný plán, objedná si Rovnátka a uhradí je, zajistí :beyli jejich výrobu a dodání v souladu se Zákazníkem schváleným léčebným plánem. Kromě toho :beyli provází Zákazníka celým procesem léčby jako jeho kontaktní osoba.

3.3. :beyli za Zákazníka uhradí náklady na vstupní vyšetření a následné nezbytné náklady na léčbu u Partnerského ortodontisty pomocí Rovnátek.

4. Pokyny zákazníka a povinnost součinnosti
Bez spolupráce Zákazníka nemůže být léčba úspěšná. Zákazník je povinen zejména:
- dostatečně a včasně komunikovat s Partnerským ortodontistou ohledně termínů vyšetření a pokud možno se všech dohodnutých nebo léčebným plánem vyžadovaných vyšetření zúčastnit;
- dodržovat pokyny, které mu k léčbě udělí Partnerský ortodontista;
- uchovávat údaje potřebné pro léčbu Partnerským ortodontistou;
- převzít Rovnátka sám, nebo, určí-li tak léčebný plán, prostřednictvím Partnerského ortodontisty. Pokud Zákazník Rovnátka nepřevezme, dostává se tímto do prodlení, ledaže si Rovnátka objektivně převzít nemohl;
- informovat o jakýchkoliv závažných, neočekávaných nebo nepříznivých událostech, ke kterým dojde během léčby.

5. Cena a platební podmínky
5.1. Za služby poskytnuté dle smlouvy o dílo, tedy za výrobu Rovnátek a podporu v procesu léčby, náleží :beyli odměna ve výši dle zvolené varianty léčby. Za variantu :beyli Lite 3 náleží :beyli odměna ve výši 34.990 Kč a za variantu :beyli Complex 5 náleží :beyli odměna ve výši 54.990 Kč (dále jen „Odměna“).

5.2. Odměna zahrnuje jak výrobu a dodání Rovnátek, tak organizační a léčebnou podporu a úhradu služeb Partnerského ortodontisty podle léčebného plánu. Ze zdravotních a jiných služeb poskytovaných Partnerským ortodontistou se však jedná pouze o výkony nezbytné pro léčbu Rovnátky v souvislosti se smlouvou o dílo. Odměna nezahrnuje náklady na léčbu před zahájením léčby pomocí Rovnátek (např. léčbu kazů, paradontózy atp.) ani jiné zdravotní či jiné služby poskytované Partnerským ortodontistou, které s léčbou pomocí Rovnátek přímo nesouvisí.

5.3. Odměna je splatná okamžikem schválení léčebného plánu Zákazníkem, což je také okamžik zadání objednávky Zákazníkem a uzavření smlouvy o dílo.

5.4. V případě, že Zákazník uzavírá smlouvu o dílo on-line, může si zvolit platbu ve splátkách namísto jednorázové úhrady Odměny. V takovém případě se otázky splatnosti a způsob platby uplatní podmínky uvedené na stránkách :beyli.

5.5. Po potvrzení léčebného plánu, resp. po zadání objednávky a uzavření smlouvy o dílo, zašle :beyli Zákazníkovi pokyny k uhrazení Odměny. Jakmile bude Odměna uhrazena, zašle :beyli Zákazníkovi daňový doklad v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.6. Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání platby na účet :beyli, nebo potvrzením přijetí platby v hotovosti.

6. Ochrana osobních údajů
Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů Zákazníka obsahuje dokument Zásady zpracování osobních údajů :beyli, který je zveřejněn na internetových stránkách :beyli.

7. Zproštění mlčenlivosti
Pokud má Zákazník zájem o léčbu Rovnátky, musí Partnerského ortodontistu písemně zprostit mlčenlivosti ve vztahu k informacím týkajícím se léčby Rovnátky a vyslovit souhlas s přístupem :beyli a CA DIGITAL do jeho zdravotnické dokumentace. Do chvíle, než :beyli od Partnerského ortodontisty obdrží takový písemný souhlas, není možné léčbu Rovnátky objednat.

8. Trvání smlouvy a nemožnost odstoupení od smlouvy
8.1. Spolupráce :beyli a zákazníka je vázaná na konkrétní projekt. Poskytování plnění dle smlouvy o dílo započne vždy až po potvrzení objednávky Zákazníkem a úhradě Odměny, resp. její první splátky. Smluvní vztahy mezi :beyli a Zákazníkem nejsou nijak závislé na smlouvě o péči o zdraví či jiné smlouvě, kterou Zákazník uzavře s Partnerským ortodontistou.

8.2. Smlouva o dílo končí splněním všech povinností:
V případě smlouvy o dílo jsou všechny povinnosti :beyli splněny doručením poslední várky Rovnátek na místo určené Partnerským ortodontistou v léčebném plánu, což je také okamžik ukončení smlouvy o dílo. Smlouva o dílo však trvá, zvolil-li Zákazník úhradu Rovnátek ve splátkách. V takovém případě končí smlouva o dílo úhradou poslední splátky dle smlouvy o dílo.

8.3. Neexistence práva na odstoupení od smlouvy o dílo
Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy o dílo, jejímž předmětem je výroba a dodání Rovnátek, jelikož se jedná o výrobek vyráběný na míru Zákazníka (viz. § 1837 písm. d) OZ).

9. Odpovědnost
9.1. :beyli ani Partnerský ortodontista nemohou nikdy zaručit výsledek léčby pomocí Rovnátek (nejsou odpovědni za výsledek).

9.2. :beyli je plně odpovědná za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti :beyli, jejími zástupci, jednateli nebo dalšími osobami pověřenými jednat za :beyli, jakož i za újmu na životě či zdraví způsobenou z nedbalosti výše uvedených osob.

9.3. Odpovědnost :beyli za škodu způsobenou z nedbalosti je omezena pouze na obvykle předvídatelnou škodu způsobenou závažným porušením svých zásadních povinností. Za jiné nedbalostní porušení povinností :beyli neodpovídá. Zásadní povinností :beyli je povinnost :beyli, která je nezbytná pro naplnění účelu smlouvy, resp. u které Zákazník předpokládá, že bez ní není možné účelu smlouvy dosáhnout.

9.4. :beyli neodpovídá ani neručí za jakoukoliv škodu, újmu či bezdůvodné obohacení, které je způsobeno Partnerským ortodontistou, a to ani dle § 2914 OZ, jelikož Zákazník si Partnerského ortodontistu vybírá sám a sám s ním vstupuje do smluvního vztahu ve vztahu ke své léčbě.

9.5. :beyli neodpovídá ani neručí za jakoukoliv škodu, újmu či bezdůvodné obohacení, které je způsobeno vadou Rovnátek. Odpovědnost za vady nese v plném rozsahu výrobce Rovnátek, společnost CA DIGITAL.

10. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele
10.1. :beyli tímto informuje Zákazníka jako spotřebitele, že na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení eventuálních spotřebitelských sporů mezi spotřebiteli a :beyli vzniklých na základě smluv o poskytování služeb Česká obchodní inspekce nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

10.2. Uvedené spory tedy mohou být alternativně - mimosoudně řešeny výše uvedenými orgány.

10.3. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na stránkách www.adr.coi.cz nebo www.konzument.cz.

11. Závěrečná ujednání
11.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 9. 2019. :beyli a Zákazník jsou těmito obchodními podmínkami vázáni ode dne žádosti o zprostředkování vstupního vyšetření u Partnerského ortodontisty nebo uzavřením smlouvy o dílo.

11.2. Zákazník žádostí o zprostředkování vstupního vyšetření u Partnerského ortodontisty nebo uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a že s nimi v celém rozsahu souhlasí.

11.3. Pojmy definované v obchodních podmínek jsou v tomto smyslu účinné i pro znění smlouvy o dílo.

Verze platná od 30. 9. 2019