Zásady zpracování osobních údajů podle GDPR

:beyli s.r.o. IČ: 084 54 949, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 319238 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto Zásady jsou účinné od října 2019 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

1. Ochrana osobních údajů v kostce
1.1. Obecné informace. Následující text poskytuje jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše internetové stránky. Osobní údaje jsou všechny osobní údaje, pomocí kterých Vás je možné identifikovat. Podrobné informace naleznete níže v těchto zásadách zpracování osobních údajů.

1.2. Sběr osobních údajů na našich internetových stránkách. Osobní údaje prostřednictvím internetových stránek sbírá správce jakožto provozovatel internetových stránek.

1.3. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje získáváme primárně tím, že nám je sdělíte. K tomu dochází např. jejich zadáním do kontaktního formuláře. Další osobní údaje se shromažďují automaticky při návštěvě našich internetových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas navštívení stránky).

1.4. K čemu využíváme Vaše osobní údaje? Část údajů se shromažďuje proto, aby se zajistilo bezchybné fungování internetových stránek. Ostatní údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

1.5. Jaká práva máte ve vztahu k Vašim osobním údajům? Máte právo kdykoliv bezplatně žádat o informace o tom, odkud máme Vaše osobní údaje a jaké údaje to jsou, jací jsou jejich příjemci a za jakým účelem s nimi nakládáme. Máte také právo požadovat opravu či výmaz osobních údajů, případně omezení jejich zpracování. Za tímto účelem, jakož i v případě jakýchkoliv jiných otázek nás můžete kontaktovat na adrese uvedené na našich internetových stránkách či v zásadách zpracování osobních údajů.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Podrobnější informace k těmto právům naleznete níže v těchto zásadách zpracování osobních údajů nebo na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

1.6. Analytické nástroje a nástroje třetích stran. Při návštěvě našich internetových stránek může automaticky dojít k analýze Vašeho chování při surfování (tedy navštěvování internetových stránek). To se děje zejména pomocí tzv. cookies a tzv. analytických programů či pluginů. Analýza Vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze vysledovat zpět k Vám. Proti této analýze můžete podat námitky nebo jí zabránit vypnutím či zakázáním některých nástrojů našich internetových stránek či Vašeho prohlížeče.

2. Obecné a povinné informace
2.1. Ochrana osobních údajů. Bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami zpracování osobních údajů. Používáte-li tyto internetové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují. Tyto zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní rizika. S ohledem na současný stav vědeckého a technického poznání nelze tyto rizika zcela vyloučit a úplná ochrana údajů před neoprávněným přístupem třetích stran není možná.

2.2. Osoba odpovědná za provoz internetových stránek. Osobou odpovědnou za provoz těchto internetových stránek a zároveň správcem Vašich osobních údajů je: :beyli s.r.o. IČ: 084 54 949, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 319238 e-mail: usmev@beyli.cz telefon: Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2.3. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů. V řadě případů je možné zpracovávat osobní údaje pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, k čemuž postačí sdělení v e-mailové podobě. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tímto není dotčena.

2.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve zvláštních případech a v případě přímého marketingu (článek 21 GDPR). Pokud se jedná o zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, můžete nalézt v těchto zásadách zpracování osobních údajů. Pokud proti zpracování vznesete námitky, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů (tedy Vás), nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitky podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem; to platí také pro profilování, pokud je vykonáváno za účelem přímého marketingu. Pokud se námitky týkají přímého marketingu, těmto námitkám vždy vyhovíme a Vaše osobní údaje pro tento účel již nebudeme zpracovávat (námitky podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

2.5. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

2.6. Právo na přenositelnost údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, a to automatizovaně, máte právo na to, abychom Vám tyto osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, abychom předali tyto údaje jinému správci dle Vašeho výběru. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

2.7. SSL nebo TLS šifrování. Tyto internetové stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např. Vaše objednávky, žádosti či dotazy, které nám zasíláte, SSL nebo TLS šifrování. Šifrované připojení je indikováno v adresním řádku prohlížeče, který se mění z „http://“ na „https://“ a ikonou zámku v levé části adresního řádku. Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám zašlete, přečíst třetí strany.

2.8. Informování, výmaz a oprava. Máte právo na bezplatné informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jejich původu a příjemci a účelu jejich zpracování a v případě potřeby právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů. Pro bližší informace se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v těchto zásadách zpracování osobních údajů.

2.9. Právo na omezení zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v těchto zásadách zpracování osobních údajů. Právo na omezení zpracování máte v těchto případech:pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;osobní údaje již nepotřebujeme (my jako správce) pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebojste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvodyPokud bylo zpracování omezeno podle čl. 18 odst. 1 GDPR, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

2.10. Zákaz zasílání marketingových e-mailů. Využití našich zveřejněných kontaktních údajů na našich internetových stránkách i jiných veřejně dostupných místech za účelem nevyžádaného marketingu v jakékoliv formě, zejm. zasílání nabídek, reklamních či informačních letáků a jiné nevyžádané pošty, je přísně zakázáno. Správce si tímto výslovně vyhrazuje právo bránit se proti nevyžádané poště a nevyžádanému marketingu, jako např. spamovým e-mailům, všemi právními prostředky, včetně případného trestního oznámení v závislosti na intenzitě porušení našich právních zájmů.

3. Sběr osobních údajů na našich internetových stránkách
3.1. Údaje o zdravotním stavu a test způsobilosti. Pokud se účastníte našeho testu způsobilosti léčby pomocí rovnátek, získáváme od Vás určité informace, které nám mohou poskytnout závěry o Vašem zdravotním stavu. Odpovědi na zdravotní a fyzické otázky, včetně údajů o zdravotním stavu, jsou individuálně uloženy pouze do vypracování výsledků testu způsobilosti, načež budou neprodleně vymazány. Kromě toho tyto údaje ukládáme v anonymizované podobě, takže k Vám nejsou přiřazené ani přiřaditelné. Údaje o Vašem zdravotním stavu nepředáváme třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro plnění smlouvy.

3.2. Fotografie úsměvu. I v případě, kdy prostřednictvím internetových stránek nahrajete fotografii Vašeho úsměvu, ze které by bylo možné dovodit zubní nebo jinou zdravotní vadu, je taková fotografie údajem o zdravotním stavu.

3.3. Cookies. Naše internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Cookies se používají k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a v prohlížeči. Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. Session cookies. Na konci Vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a můžete povolit užití pouze jednotlivých cookies, aktivovat cookies pouze pro určité funkce nebo vyloučit či povolit automatické smazání souborů cookies při vypnutí prohlížeče.

Zakázání cookies může omezit funkčnost těchto internetových stránek. Cookies nezbytné k provedení elektronické komunikace nebo za účelem poskytnutí určité funkcionality (jako např. funkce nákupního košíku), které se Vy rozhodnete využít, zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel těchto internetových stránek jako správce má oprávněný zájem na uchovávání cookies pro technicky správné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookies (například soubory cookies pro analýzu Vašeho chování při prohlížení), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovány samostatně.

3.4. Soubory protokolu serveru. Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log files, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o: použitý operační systém dle typu a verze prohlížeče;URL odkaz;název hostitele přístupového počítače;čas odeslaní požadavku serverem; aIP adresa.Tato data jsou uchovávána odděleně od ostatních osobních údajů a zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel internetových stránek má jako správce oprávněný zájem na jejich technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci - za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

3.5. Kontaktní formulář. Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje uvedené v tomto kontaktním formuláři, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou uloženy za účelem zpracování Vaší žádosti či dotazu a pro případ dalších navazujících otázek z Vaší strany. Tyto údaje nepředáme třetím osobám bez Vašeho souhlasu. Zpracování údajů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to i neformálně e-mailem. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tímto není dotčena. Osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, u nás zůstanou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, do odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo do odpadnutí posledního z účelů pro jejich zpracování (např. po zpracování Vaší žádosti). Výše uvedené nemá vliv na kogentní zákonná ustanovení upravující dobu uchovávání osobních údajů.

3.6. Registrace na naší internetové stránce. Můžete se zaregistrovat na našich internetových stánkách, abyste mohli využít další, bez registrace nepřístupné funkce. V takovém případě budeme zpracovávat pouze údaje, které jste nám za účelem konkrétní nabídky nebo užití konkrétní služby poskytli. Údaje označené při registraci jako povinné musíte vyplnit všechny, jinak Vám nebude registrace umožněna. Pro oznámení důležitých změn, např. v rozsahu nabídky nebo funkcionalitě služby nebo v případě nutných technických změn, používáme e-mailovou adresu zadanou při registraci, abychom Vás tímto o výše uvedeném informovali. Zpracování osobních údajů zadaných při registraci probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to i neformálně e-mailem. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tímto není dotčena. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy jste u nás registrováni. Po ukončení Vaší registrace budou vymazána, nebude-li existovat jiný právní základ pro jejich další zpracování. Výše uvedené nemá vliv na kogentní zákonná ustanovení upravující dobu uchovávání.

3.7. Zpracování osobních údajů (smluvní a zákaznické údaje). V případě, že je to nezbytné pro návrh obsahu, vznik nebo změnu právního vztahu mezi námi a Vámi jako subjektem údajů, sbíráme, zpracováváme a jinak užíváme Vaše osobní údaje nezbytné pro plnění takového smluvního vztahu (smluvní údaje).Takové zpracování provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, které poskytuje právní základ pro zpracování za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje o Vašem užívání internetových stránek (uživatelské údaje) využíváme v nezbytném rozsahu za účelem umožnění využití našich služeb nebo jejich úhradě. Po ukončení smluvního vztahu budou tato data vymazána, nebude-li existovat jiný právní základ pro jejich další zpracování. Výše uvedené nemá vliv na kogentní zákonná ustanovení, na ty upravující dobu uchovávání.

3.8. Předání po uzavření servisní smlouvy a digitální obsah. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, např. bance či jiné platební instituci odpovědné za zpracování plateb. Jiným osobám osobní údaje nepředáváme, ledaže s tím vyslovíte souhlas. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám pro marketingové účely. Toto zpracování provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, které poskytuje právní základ pro zpracování za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

4. Sociální sítě
4.1. Pluginy Facebook (tlačítko Líbí se mi & Sdílet). Na našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku lze na našem webu rozpoznat podle loga Facebooku nebo pomocí tlačítka „Líbí se mi“. Přehled pluginů Facebooku najdete zde:https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US

Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace, které naše stránky jste navštívili a Vaší IP adresu.

Pokud kliknete na Facebookové tlačítko „Líbí se mi“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Facebooku. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich internetových stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako provozovatel stránek nemůžeme zjistit obsah přenášených dat a jejich využití Facebookem. Další informace naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů Facebooku na adrese: https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation

Pokud nechcete, aby Facebook propojil Vaši návštěvu našich internetových stránek s Vašim uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se z Vašeho uživatelského účtu před prohlížením našich internetových stránek. Zpracování prostřednictvím Facebook pluginů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejširším zviditelnění na sociálních sítích.

4.2. Plugin Instagram. Na našich internetových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce poskytuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud jste přihlášeni k účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek s profilem Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. Díky tomu může Instagram přiřadit návštěvu našich internetových stránek Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako provozovatel stránek nemůžeme zjistit obsah přenášených dat a jejich využití Instagramem. Zpracování prostřednictvím Instagram pluginů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejširším zviditelnění na sociálních sítích. Další informace naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů Instagramu na adrese: https://help.instagram.com/519522125107875

5. Analytické nástroje, reklama a Google Analytics
5.1. Tyto internetové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu použití internetových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této internetové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. Ukládání cookies Google Analytics a použití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak svůj web, tak jeho reklamu.

5.2. IP anonymizace. Na internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho společnost Google před odesláním údajů do Spojených států zkrátí Vaši IP adresu, jedná-li se o IP adresu lokalizovanou v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude zaslána na server Google v USA celá IP adresa a tam bude zkrácena. Jménem provozovatele těchto internetových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání internetových stránek, k sestavování zpráv o činnosti našich internetových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na internetových stránkách a jejich využíváním. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společnosti Google.

5.3. Browser plugin. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná pomocí cookies a související s Vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

5.4. Zabránění shromažďování údajů. Shromažďování údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Speciální opt-out cookie bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: deaktivuje Google Analytics. Další informace o tom, jak můžete nakládat s uživatelskými daty ve službě Google Analytics, naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

5.5. Zpracovatel. Se společností Google máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 GDPR a přísně implementujeme požadavky GDPR a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.6. Demografické funkce v Google Analytics. Tento web používá demografickou funkci Google Analytics. V důsledku toho pro nás mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků našich internetových stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmové cílené reklamy Google a údajů o návštěvách stránek třetích stran. Tato data nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklam ve svém účtu Google, nebo obecně zakázat shromažďování Vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je uvedeno v části „Zabránění shromažďování údajů“.

5.7. Google AdSense. Naše internetové stránky používají službu Google AdSense, tedy službu pro integraci reklam společnosti Google Inc. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání našich internetových stránek. Google AdSense také používá tzv. Web Beacons (neviditelná grafika). Tyto Web Beacons lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost na těchto stránkách. Informace generované soubory cookies a Web Beacons o používání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na servery v USA. Tyto informace mohou být sdíleny společností Google s jejími smluvními partnery. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s ostatními uloženými daty. Ukládání a užití cookies AdSense je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak svůj web, tak jeho reklamu. Tyto cookies můžete zakázat nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

5.8. Google Analytics remarketing. Naše internetové stránky používají službu Google Analytics remarketing s funkčností napříč zařízeními za pomocí AdWords a DoubleClick. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje přidružit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí remarketingu Google Analytics k funkcím Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem mohou být Vám přizpůsobené personalizované reklamy založené na Vašich zájmech na základě Vašeho předchozího používání internetových stránek a chování při prohlížení na jednom koncovém zařízení (např. mobilní telefon) zobrazeny také na jiném z Vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC). Jakmile k tomuto udělíte svůj souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí Vaši historii prohlížení a aplikací s Vaším účtem Google. Proto se stejné personalizované reklamy mohou objevit na jakémkoli Vašem zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí svého účtu Google. Aby tato funkce mohla fungovat, Google Analytics sbírá identifikační údaje uživatelů, kteří jsou dočasně připojeni na naše Google Analytics, za účelem tvorby cílových skupit zákazníků pro reklamu napříč zařízeními. Remarketing / cílenou reklamu napříč zařízeními můžete trvale odhlásit zakázáním personalizovaných reklam v účtu Google; klikněte na tento odkaz: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs

Zpracování Vašich osobních údajů na Vašem účtu Google je založeno výhradně na Vašem souhlasu, který můžete společnosti Google kdykoliv udělit či odebrat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě, že sbíraná data nejsou propojena s Vašim Google účtem (např. protože jej nemáte nebo jste s tímto nevyslovili souhlas), je sběr a zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že máme zájem na anonymní analýze návštěvníků našich internetových stránek pro reklamní účely. Kromě toho můžeme pomocí „Správce značek Google“ integrovat a spravovat Analytické a marketingové služby Google na našich internetových stránkách. Další informace a zásady zpracování osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

5.9. Google AdWords a sledování konverzí Google. Naše internetové stránky používají službu Google AdWords, což je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazenou pomocí Google, uloží se cookie na sledování konverzací (Conversion-Tracking Cookie). Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich internetových stránkách a cookie ještě nevypršelo, Google a my můžeme zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostává jiné cookie. Soubory cookies nelze vysledovat prostřednictvím internetových stránek inzerentů. Informace shromážděné pomocí souboru Conversion-Cookie se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku obsahující Conversion-Tracking-Tag. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud se na tomto nechcete podílet, můžete se odhlásit z této služby jednoduše tak, že deaktivujete soubor Google Conversion-Tracking Cookie prostřednictvím svého internetového prohlížeče v části „Uživatelské předvolby“. Následně nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Ukládání „Conversion-Tracking Cookie“ a použití tohoto sledovacího nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, abychom optimalizovali jak své internetové stránky, tak naši reklamu. Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a můžete povolit soubory cookies pouze jednotlivých cookies, aktivovat cookies pouze pro určité funkce nebo vyloučit či povolit automatické smazání souborů cookies při vypnutí prohlížeče. Zakázání cookies může omezit funkčnost těchto internetových stránek.

5.10. Facebook Pixel. Naše internetové stránky používají službu Sledování návštěvníků Facebook od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků internetových stránek poté, co byli přesměrováni na naše internetové stránky kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkem je, že lze vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Shromážděná data jsou nám předána anonymně, nemůžeme tedy vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána Facebookem, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se Zásadami používání dat Facebooku. Díky tomu může Facebook umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Toto použití údajů nemůžeme ovlivnit. Použití Facebook Pixel je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na účinné reklamě v rámci sociálních médií. V zásadách zpracování osobních údajů Facebooku najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/.

Remarketingovou funkci “Custom Audiences” můžete deaktivovat v nastavení reklam na odkazu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Pro využití této možnosti musíte být přihlášeni na Facebook. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit od uživatelské reklamy na Facebooku na webové stránce Evropské interaktivní aliance pro digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

5.11. Mixpanel. Tyto internetové stránky využívají Analytické služby Mixpanel společnosti Mixpanel Inc., společnosti založené podle zákonů federálního státu Delaware, USA se sídlem v 405 Howard St, San Francisco, CA 94105, USA. Služba Mixpanel zaznamenává zobrazení stránek a aktivitu stránek. Aby to bylo možné, jsou data z protokolu přenesena do Mixpanelu. Další informace o použití Vašich údajů naleznete na anglické stránce ochrany osobních údajů služby Mixpanel (http://mixpanel.com/privacy) v příslušných odstavcích. Pokud si nepřejete přenášet data o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách na Mixpanel, můžete se rozhodnout nezaznamenávat protokoly o své činnosti pomocí tzv. „Opt-out cookie“, které můžete aktivovat na adrese http://mixpanel.com/optout/. Mějte však na paměti, že tento soubor cookie a tím i zákaz zaznamenávání Vaší činnosti budou odstraněny, jakmile soubory cookie odstraníte z Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že jako provozovatel internetových stránek, na kterých se nacházíte, nemáme žádný vliv na používání Vašich údajů Mixpanelem.

5.12. Pipedrive. Tyto internetové stránky využívají služby Pipedrive společnosti Pipedrive OÜ, společnosti s ručením omezeným založené podle práva republiky Estonsko, se sídlem Paldiski mnt. 80, Tallinn, 10617, Estonsko, registrované v Estonském obchodním rejstříku pod číslem 11958539. Služba Pipedrive je platforma pro správu a plánování prodeje a komunikaci s klienty. Další informace o použití Vašich údajů naleznete na anglické stránce ochrany osobních údajů služby PipeDrive (https://www.pipedrive.com/en/privacy) v příslušných odstavcích. Pokud si nepřejete přenášet data o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách na Pipedrive, jedinou možností je nevyužívat naše internetové stránky, jelikož užívání Pipedrive je klíčové pro naše fungování.

5.13. SimplyBook. Tyto internetové stránky využívají služby SimplyBook společnosti SimplyBook.me ltd. se sídlem 4 Riga Feraiou str., Omega Business Center, 3095 Limassol, Kypr. Služba SimplyBook je umožňuje provozování systému rezervací na našich internetových stránkách. Další informace o použití Vašich údajů naleznete na anglické stránce ochrany osobních údajů služby SimplyBook (https://simplybook.me/policy) v příslušných odstavcích nebo na jejich stránkách přehledně popisujících vysokou úroveň jejich ochrany osobních údajů (https://simplybook.me/en/gdpr-compliance). Pokud si nepřejete přenášet data o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách na SimplyBook, jedinou možností je nevyužívat náš rezervační systém. Bez jeho užití se však nemůžete objednat k partnerským ortodontistům.

6. Newsletter
6.1. Newsletter. Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na našich internetových stránkách, požadujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru; další údaje se neshromažďujeme nebo pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Tyto údaje používáme výhradně pro doručování požadovaných informací (zejména tedy newsletteru) a neposkytujeme je třetím stranám. Zpracování údajů vložených do registračního formuláře k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas se zpracováním výše uvedených údajů, e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v každém z newsletterů. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tímto není dotčena. Osobní údaje u nás budou uloženy po dobu, kdy budete odebírat newsletter, tedy do doby, než se z něj neodhlásíte, než odvoláte svůj souhlas nebo než bude tato služba zrušena. Tím nejsou dotčeny osobní údaje, které uchováváme i za jiným účelem.

6.2. SendGrid. Naše internetové stránky využívají SendGrid k rozesílání newsletteru. Poskytovatelem je společnost SendGrid Inc., 1801 California St fl 5, Denver, CO 80202, USA. SendGrid je služba, kterou lze použít k organizaci a analýze newsletterů. Pokud nám poskytnete údaje pro účely odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech SendGrid ve Spojených státech. SendGrid je certifikován v rámci Privacy shield EU-USA. Privacy shield je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA o zajištění souladu s evropskými standardy ochrany soukromí ve Spojených státech. S pomocí SendGrid můžeme analyzovat naše newsletterové kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí SendGrid, soubor obsažený v e-mailu (tzv. Web-Beacon) se připojí k serverům SendGrid ve Spojených státech. Tím se zjišťuje, zda byl otevřen newsletter a na které odkazy bylo možné kliknout. Kromě toho se shromažďují technické informace (např. doba načítání, adresa IP, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit ke konkrétnímu příjemci newsletteru. Slouží výhradně ke statistické analýze newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců. Pokud si nepřejete analýzu pomocí SendGrid, musíte se odhlásit z newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každém newsletteru odpovídající odkaz. Kromě toho se můžete odhlásit přímo prostřednictvím internetových stránek. Zpracování osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tímto není dotčena. Osobní údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou uložena až do odhlášení z odběru newsletteru nebo do zrušení newsletteru a budou smazána jak z našich serverů, tak ze serverů SendGrid. Tím nejsou dotčeny osobní údaje, které uchováváme i za jiným účelem.

6.3. Zpracovatelská smlouva. Se společností SendGrid máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 GDPR, ve které zavazujeme SendGrid k přísné ochraně osobních údajů našich zákazníků a kde se SendGrid zavazuje, že je nepředá třetím stranám.

7. Pluginy a nástroje
7.1. Pluginy a nástroje YouTube s rozšířeným soukromím. Naše internetové stránky používají doplňky z webu YouTube. Provozovatelem stránek YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Používáme YouTube v režimu rozšířeného soukromí. Tento režim podle YouTube znamená, že YouTube neukládá informace o návštěvnících těchto internetových stránek dříve, než si prohlédnou video. Sdílení dat s partnery YouTube však není nutně vyloučeno režimem rozšířeného soukromí. YouTube se tedy bez ohledu na to, zda so pustíte video, připojí k síti Google DoubleClick. Jakmile na našem webu spustíte video YouTube, připojíte se k serverům YouTube. Tím je server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, YouTube vám umožní přiřadit Vaše chování na našich internetových stránkách přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. Po spuštění videa může YouTube na Vašem zařízení ukládat různé soubory cookies. Pomocí těchto souborů cookies může YouTube dostávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se používají mimo jiné ke tvorbě statistik videí, zlepšení použitelnosti a prevenci podvodů. Soubory cookies zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. V případě potřeby může být po spuštění videa YouTube spuštěno další zpracování dat, nad kterým nemáme kontrolu a které provádí společnost YouTube. Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách zpracování osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7.2. Mapy Google. Naše internetové stránky využívají mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Chcete-li používat funkce Mapy Google, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Jako provozovatel těchto internetových stránek nemáme žádný vliv na tento přenos dat. Použití Map Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která na našich stránkách uvádíme. To představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.